Govorci

 

 

 Govorci po abecednem vrstnem redu


dr. Tine Andrejašič,
REC d.o.o.

dr. Tine Andrejašič, uni. dipl. ing. el., je diplomiral in doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za diplomsko nalogo »Avtonomni sistem za pridobivanje električne energije s pomočjo vetra« je dobil oceno 10 in Prešernovo nagrado. Med študentskimi leti je delal v podjetju za avtomatizacijo proizvodnih procesov, kjer je razvijal programsko opremo za industrijske laserske tiskalnike. Kot mladi raziskovalec iz gospodarstva je nadgradil svoj prvi samostojni projekt na temo fotovoltaika - fotonapetostni polnilnik za akumulatorje, z iskanjem točke največje moči. V nadaljevanju raziskovanja se je ukvarjal predvsem s stikalnimi DC-DC regulatorji na področju fotovoltaike in z analizo izgub pri pretvorbi energije iz fotonapetostnega generatorja. Leta 2011 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Analiza direktnih algoritmov za optimizacijo izrabe sončne energije v fotonapetostnih generatorjih«. V podjetniške vode se je leta 2009 podal z dejavnostjo razvoja elektronskih izdelkov. Decembra 2011 sta s partnerko ustanovila podjetje REC d.o.o., katerega glavna dejavnost so raziskave in razvoj na področju visoko-tehnoloških rešitev z namenom izboljšanja tehnologij pri upravljanju akumulatorskih sistemov.


mag. Krešimir Bakič,
Združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED in ELES


Krešimir Bakič je častni član predsedstva Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ in CIRED, član vodstva Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme v Parizu in svetovalec na Elesu. V svoji skoraj 40-letni karieri elektroenergetika je vodil številne projekte raziskav in razvoja elektroenergetskega sistema v Sloveniji in v tujini. Kariero je začel na Elektroinštitutu Milan Vidmar leta 1975, pozneje je sodeloval v pedagoškem procesu na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in bil vodja za razvoj elektroenergetskih sistemov na
Elektroinštitutu. Objavil je več kot 250 člankov, študij in razprav v strokovnih revijah in na številnih domačih in tujih konferencah ter napisal več knjig o elektroenergetskih sistemih. Od mednarodnega združenja elektroenergetikov CIGRE v Parizu je leta 2004 prejel priznanje "Technical Committee Award" za izjemne prispevke in delo v komiteju za Razvoj in ekonomijo elektroenergetskih sistemov. V zadnjem času se najbolj posveča študiju razvoja novih tehnologij in standardov za elektroenergetska omrežja.


mag. Gorazd Bregar,
HPE d.o.o.

Mag. Gorazd Bregar je diplomiral leta 1995 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smer procesna avtomatika. Leta 2001 je zaključil podiplomski magisterski študij poslovne informatike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in magistriral z delom “Uvajanje in uporaba informacijskega sistema v majhnem podjetju«. Zaposlen je kot direktor v podjetju HPE d.o.o. in je ustanovitelj podjetja CALMS Air Inc, USA, ki se ukvarja z rešitvami na področju stisnjenega zraka, razvojem energetskega sistema za celovito ravnanje s stisnjenim zrakom CALMS in zastopanjem proizvajalcev opreme Ingersoll-Rand ter merilne opreme FCI, UE Systems ... S stisnjenim zrakom se aktivno ukvarja zadnjih 20 let. Sodeloval in vodil je mnoge projekte izgradnje novih kompresorskih postaj ali sanacije starih postaj s poudarkom na energetski učinkovitosti. Je avtor večih strokovnih člankov na področju stisnjenega zraka in predavatelj na strokovnih seminarjih iz tega področja. Je aktivni član evropskega združenja EDAC (European Distributor Advisor Council) za rešitve na področju komprimiranega zraka.


Tomaž Buh,
Solvera Lynx

Tomaž Buh, dipl. inž. el. je na področju elektroenergetike pričel z delom v podjetju Metera d.o.o., kot vodja projektov na področju implementacije rešitev merjenja energije, nadzora porabe in proizvodnje ter upravljanja z energijo. V podjetju Metera d.o.o. je sodeloval tudi pri pripravi raziskovalnih študij na področju nizkonapetostnega elektro distribucijskega sistema v Sloveniji, kjer je pridobil dragocena znanja in izkušnje delovanja naprednega merilnega sistema ter aktivnega upravljanja z energijo. V letu 2017 se je prezaposlil v matično podjetje Solvera Lynx d.o.o., kjer je najprej delo nadaljeval, kot projektni vodja implementacije sistemov upravljanja z energijo v industriji, sistemov prilagajanja odjema in študij merjenja energije na železnicah. V letu 2018 je prevzel vodenje razvoja produkta fleksibilnosti, kjer s svojim tehničnim in strokovnim znanjem na področju elektroenergetskega sistema, oskrbe z električno energijo in splošnim tehnoloških entuziazmom še kako pripomore k razvoju produkta fleksibilnosti.


dr. Miha Cimperman,
Inštitut Jožef Stefan


Ukvarja se z razvojem in raziskavami na področju uporabe velikih kočin podatkov za upravljanje energetske infrastrukture. Deluje na področju podatkovnega modeliranja, ontologije, interoperabilne izmenjave podatkov, napovedne analitike in arhitekture IoT. Prizadeva si za razvoj inovacij in uvajanje novih tehnologij in rešitev v energetski infrastrukturi.


Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia


Mojca Černelč Koprivnikar je strokovnjakinja za energetiko, univ. dipl. pravnica, mediatorka, ustvarjalka in voditeljica dogodkov ter predavateljica. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno službo. Kot pravna strokovnjakinja je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja: Podpora regulaciji trgov z električno energijo in z zemeljskim plinom, program Phare (2000–2001). Na Okrožnem sodišču v Ljubljani in pri Višjem sodišču v Ljubljani je od leta 2011 pridružena mediatorka in je doslej posredovala v več kot 200 gospodarskih in civilnih sporih. Mojca od leta 2009 vodi podjetje Prosperia, d. o. o. in vodi številne strokovne dogodke ter omizja na področju energetike. Verjame v ustvarjalno, premikalno in povezovalno moč vsakogar od nas, strokovnih dogodkov in dialoga.


Matej Dulc,
Dulc, d.o.o.


Matej Dulc je direktor podjetja Dulc, d.o.o. in nadaljuje družinsko podjetje katerega je ustanovitelj bil njegov oče že leta 1978. Matej se je zaposlil v domačem podjetju 1998 takoj po končanem študiju na Višji strojni šoli v Novem mestu. V podjetju je vodil večje projekte strojnih instalacij in sicer Akrapovič vse projekte strojnih instalacij 15 let, DSO Kočevje, PC Feniks, Termit, Plasta, Dana... Pri raznih projektih je z znanjem ter uvajanjem novih tehnologij je prihranil pri podjetjih tudi do 200T€/leto pri energiji. Izredno se veliko ukvarja z iskanjem novih rešitev in uvajanje novih tehnologij z čim manjšim vložkom potrebne energije in čim večjimi prihranki. Strojne instalacije so v teh 20 letih izredno napredovale in tudi načini gradenj objektov se je zelo spremenil. K vsem tem spremembam pa se je bilo potrebno prilagoditi, hkrati pa iskati nove še boljše rešitve za čim cenejše in ekonomično ogrevanje. Leta 2008 je sodeloval pri gradnji prve skoraj nič energijske hiše. Leta 2012 pa je razvijal sistem za skoraj nič energijsko gradnjo objektov in leta 2014 zelo uspešno zaključil največji projekt s sistemom Solinterra v Svetu in sicer šolo MIC v Novi Gorici, kjer objekt porabi manj kot 7kWh/m2/leto za vse stroške ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in pripravo STV.


dr. Miran Gaberšček,
Kemijski inštitutu

Dr. Miran Gaberšček se s področjem baterij ukvarja že več kot 25 let in je med vodilnimi mednarodnimi strokovnjaki na tem področju. Je vodja Laboratorija za elektrokemijo materialov na Kemijskem inštitutu v Ljubljani ter izredni profesor za področje Materialov na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Je gostujoči profesor na univerzah v Avstriji in Nemčiji. Je tudi direktor Centra odličnosti za Nizkoogljične tehnologije (CO NOT) ter vodja tematske skupine "Theory" na Evropskem raziskovalnem inštitutu za področje litijevih baterij
ALISTORE-ERI. Prof. Gaberšček se ukvarja z raziskavami materialov za energetski sektor ter materialov za zdravje. Tipična uporaba takšnih materialov so sodobne litijeve baterije, superkondenzatorji, gorivne celice,
kompozitni materiali za prirejeno sproščanje zdravil ipd. V CO NOT je poudarek tudi na novih materialih za izkoriščanje sončne energije.


dr. Robert Golob,
Gen-I

Dr. Robert Golob, predsednik uprave. Eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji je leta 1989 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, magistriral tri leta pozneje, doktorski naziv pa pridobil leta 1994. Področje njegovega dela je obratovanje in deregulacija elektroenergetskega sistema (EES) ter prestrukturiranje elektrogospodarstva in trgov električne energije. Po končanem doktoratu je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti in se leta 1997 zaposlil kot docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1998 je bil imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike; med leti 1999 in 2002 je opravljal naloge državnega sekretarja za energetiko in sodeloval pri nastajanju ključnih zakonov na področju energetike. Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja EES. Vodil je številne temeljno-raziskovalne in industrijsko-aplikativne projekte za potrebe elektrogospodarstva Slovenije. Leta 2002 je ustanovil in postal direktor podjetja Istrabenz Gorenje, d.o.o. (zdaj IGES). Dr. Robert Golob je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani; leta 2016 je nastopil nov petletni mandat na mestu predsednika uprave družbe GEN-I, d.o.o., ki ga zaseda od leta 2006.


Dr. Aleš Hribernik,
Univerza v Mariboru in E-zavod, projekt CE HEAT

Dr. Aleš Hribernik je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Na isti ustanovi je leta 1994 uspešno zagovarjal doktorat tehniških znanosti. Kot gostujoči raziskovalec je leta 1997 raziskoval na University of Wisconsin, Engine research centre, Madison (WI) ZDA. Danes je profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, vodi Laboratorij za toplotne stroje in tehniške meritve ter je aktivni raziskovalec programske skupine P2-0196 z imenom Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu. Bil je mentor več mladim raziskovalcem ter številnim študentom na doktorskem, magistrskem in dodiplomskem študiju s področja energetske učinkovitosti energetskih in procesnih sistemov, uporabe biogoriv, zajema CO2 v termoelektrarnah ter obnovljivih virov energije. Je koordinator industrijskih projektov s področja energetike in procesne tehnike. Kot avtor ali soavtor je objavil preko 100 del s področja raziskav motorjev z notranjim zgorevanjem, biogoriv, alternativnih tehnologij v energetiki in obnovljivih virov energije.


Sandi Kavalič,
Gen-I

Sandi Kavalič se je kot GEN-I štipendist po končanem študiju zaposlil v službi za analize in upravljanje portfeljev, ter nato hitro napredoval v specialista za upravljanje tržnih tveganj. Z izjemnim znanjem in tehničnimi sposobnostmi finančnega modeliranja je ključni člen pri razvoju orodij in nadgradnje procesov za obvladovanje tržnih in kreditnih tveganj Skupine GEN-I. Z izkušnjami prispeva pri razvoju algoritmov in procesov za čezmejno trgovanje, odgovoren je za razvoj novih storitev, produktov na trgu z električno energijo in plinom. Od leta 2016 je prevzel vodenje službe za Upravljanje s tveganji, z letom 2017 pa dodatno vodenje projektne skupine tehnologije razpršenih evidenc.


dr. Dalibor Kranjčič,
Dravske elektrarne Maribor

Dr. Dalibor Kranjčič je zaposlen v družbi Dravske elektrarne Maribor (DEM) kot strokovnjak za področji procesne avtomatike in informacijske tehnologije. Njegovo znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno v razvoj modelov hidroenergetskih objektov, ki so določeni z uporabo sodobnih metod iz področja evolucijskega računanja in umetne inteligence. Rezultati njegovih raziskav so bili v zadnjih letih predstavljeni na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih v Sloveniji in v tujini.
V družbi DEM delo dr. Kranjčiča vključuje vodenje projektov na osnovi sodobnih informacijskih tehnologij, sistemsko upravljanje procesnih sistemov in centra vodenja ter presoje poslovnih in tehničnih procesov. Je idejni snovalec in vodja projekta sistema ZVAPS, ki je namenjen poglobljenim analizam in kompleksnim obdelavam procesnih podatkov. S tem projektom v družbi DEM, med prvimi v svetovnem merilu, v proces proizvodnje električne energije uvajajo najsodobnejše trende na področju informatike, procesne avtomatike in umetne inteligence.


Uršula Krisper,
Elektro Ljubljana d.d. 

Uršula Krisper se je po diplomi na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko zaposlila v podjetju Elektro Ljubljana. Tu je najprej spoznavala delo v Službi za merjenje električne energije, kjer se je ukvarjala tudi z uvajanjem sistema daljinskega zajemanja števčnih podatkov in prenovo MTK sistema. Med leti 2001 in 2008 je bila na področju prodaje električne energije zadolžena za vzpostavljanje trga in prodajo ključnim kupcem. Specializirala se je tudi za energetsko svetovanje in v sklopu tega za energetske preglede v industriji, nudenje storitev svetovanja po naročilu in analize termičnega slikanja stavb ter raziskovala delovanje klimatskih naprav na poslovnih stavbah glede možnosti prilagajanja obratovanja za potrebe upravljanja s porabo. Od leta 2008 dalje se je posvetila energetskemu svetovanju in razvoju dodatnih storitev za gospodinjske odjemalce.
V zadnjih osmih letih, odkar je prevzela vodenje službe za napredne storitve, deluje predvsem na področju uvajanja polnilne infrastrukture za električna vozila, upravljanja s porabo električne energije in sodelovanja podjetja v mednarodnih projektih. Pod njenim vodenjem so v Elektru Ljubljana uspešno zaključili dela na petih evropskih projektih, trenutno pa aktivno delujejo še na šestih.


mag. Bojan Kumer,
državni sekretar za energetiko,
Ministrstvo za infrastrukturo

Bojan Kumer je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel leta 2001 v podjetju Elektro Celje in že leta 2003 prevzel vodenje nakupa in prodaje električne energije, nato pa še istega leta postal vodja enote za trženje z električno energijo. Izvršni direktor trženja z energijo Elektra Celje je postal leta 2004. V vlogah, ki jih je imel, je poskrbel za dvig učinkovitosti in uspešnosti, razvoj novih produktov in storitev, prenovo procesov prodaje in nakupa električne energije, pogajal se je o nakupih energije in upravljal energetski portfelj Elektra Celje. Leta 2009 se je zaposlil v podjetju GEN-I kot vodja projektov za razvoj poslovanja v tujini in aktivno sodeloval pri uspešnem prodoru podjetja na tuje trge na področju prodaje. Leto zatem je postal vodja služne prodaje ključnim kupcem – v času njegovega vodenja je skupaj z ekipo dosegel, da je GEN-I postal največji dobavitelj električne energije v Sloveniji. Leta 2013 je bil v vladi Alenke Bratušek imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, zadolžen za področje energetike. Pripravljal je zakonodajni okvir, strateške energetske dokumente in predlagal vladne usmeritve na področju energetike.
Od leta 2014 je bil direktor družbe Elektro energija in jo iz družbe z izgubo spremenil v zelo dobičkonosno. 14. 9. 2018 ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za državnega sekretarja Ministrstva za infrastrukturo.


Matjaž Marovt,
HSE d. o. o.

Matjaž Marovt je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike z diplomo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Podiplomski magistrski študij (MSc) s področja managementa kakovosti je opravil na Sheffield Business School v okviru Sheffiled Hallam University; za disertacijo je bil nominiran za Evropsko nagrado za magistrska dela EFQM.
Bil je samostojni poslovni svetovalec z bogatimi vodstvenimi izkušnjami iz velikih slovenskih in mednarodnih podjetij. Bil je direktor tehnične direkcije v podjetju Adria Mobil d. o. o. in član uprave družbe Prevent Global d. d., še prej pa je bil vrsto let na vodstvenih funkcijah v Gorenju kot direktor kakovosti, direktor programa in izvršni direktor za nabavo in logistiko.
Matjaž Marovt kot predavatelj, predvsem s področja nabave, logistike in upravljanja sprememb ter inovacij, je sodeloval z mnogimi slovenskimi podjetji in institucijami. Dolga leta je kot vodilni presojevalec sistemov kakovosti sodeloval tudi s SIQ.


Martin Novšak,
GEN energija, d.o.o.

Martin Novšak, direktor družbe GEN energija in dolgoletni vodilni delavec Nuklearne elektrarne Krško, je leta 1982 diplomiral iz elektrotehnike na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru in leta 1992 končal mednarodni podiplomski študij menedžmenta na IEDC Brdo pri Kranju. Od leta 1982 do 2005. je bil zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, kjer se je izšolal za operaterja v kontrolni sobi in bil vodja proizvodnje ter od leta 1992 direktor inženiringa. Med drugim je pripravil prvi program razgradnje NEK. Skupaj s sodelavci je izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter številne druge dodelave, modifikacije in organizacijske nadgradnje. Ima strokovni izpit iz projektiranja energetskih naprav ter vrsto specializacij iz jedrske operative. Kot pregledovalec in strokovnjak je sodeloval v vrsti mednarodnih misij in pri strokovnih izmenjavah organizacij IAEA, WANO, WOG in drugih. Je član več poklicnih združenj s področja reaktorske tehnike in elektronike ter predsednik Slovenskega jedrskega foruma. Je tudi namestnik predsednika nadzornega sveta NEK in član upravnega odbora Sklada NEK.
Leta 2005 je sprejel petletni mandat direktorja družbe GEN energija, d. o. o., in ga leta 2015 nastopil tretjič.
Martin Novšak je dobitnik prestižne nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014.


Rok Obreza,
Elektro Ljubljana 

Rok Obreza je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po končani fakulteti se je zaposlil na Elektru Ljubljana. Prvo leto je opravljal delo projektanta, nato se je začel ukvarjati z energetskim svetovanjem. Sodeloval je pri različnih projektih, med drugim pri vzpostavitvi novega klicnega centra za prijavo napak na omrežju ter pri razvoju in vzpostavitvi sistema za obveščanje odjemalcev o načrtovanih izklopih v razdelilnem omrežju podjetja Elektro Ljubljana. Leta 2010 se je začel ukvarjati tudi z e-mobilnostjo. Sodeloval je pri postavitvah polnilnih postaj na območju Elektra Ljubljana ter pri razvoju in vzpostavitvi podpornih sistemov za vodenje in upravljanje polnilnih postaj.


dr. Igor Papič,
Univerza v Ljubljani

Prof. dr. Igor Papič je diplomiral leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1998 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V letih 1994–1996 je bil na izpopolnjevanju na Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. Leta 2001 je bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi. Od leta 2009 je bil redni profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko od leta 2017 pa je rektor Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo vključuje kompenzacijske naprave, kakovost električne energije in aktivna distribucijska omrežja. Dr. Papič je nosilec številnih študij za operaterje omrežij ter velike industrijske odjemalce.


Gregor Podbregar,
Korona d.d.

Grega Podbregar je magistriral leta 2015 na Fakulteti za Elektrotehniko Univerze v Ljubljani, smer elektroenergetika. Že v času študija je sodeloval s podjetjem Korona, kjer se je nato zaposlil v oddelku za raziskave in razvoj. Udeležen je na različnih domačih in mednarodnih projektih s tematiko energetike.
Na začetku poklicne poti je deloval kot sodelavec in kasneje vodja mednarodnega EU FP7 projekta INCREASE, katerega cilj je bilo povečanje penetracije obnovljivih virov v distribucijskem omrežju z uporabo naprednih kontrolnih algoritmov za sončne elektrarne in regulacijske transformatorje.
Trenutno vodi mednarodni H2020 projekt EPOS, katerega cilj je razviti orodje, ki bo pomagalo energetsko intenzivnim industrijskim obratom prepoznati in realizirati možnosti izvedbe industrijske simbioze ter povečanje učinkovitosti rabe surovin in energetskih virov.
Je tudi vodja projekta »Razvoj napredne funkcionalnosti za ocenjevanje največje možne količine razpršene proizvodnje v omrežju«, ki ga Korona izvaja v sklopu projekta NEDO skupaj s partnersko družbo Elektro Maribor.

mag. Andrej Ribič, 
Elektro Ljubljana in GIZDEE


Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana že osmo leto vodi podjetje, ki upravlja največje distribucijsko omrežje v državi. Po študiju elektrotehnike je šolanje nadaljeval na magistrskem študiju menedžmenta za področje energetike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z več kot 25 leti izkušenj je kot odličen poznavalec energetike večinoma deloval na vodstvenih položajih. Poklicno pot je začel na Elektru Slovenija kot inženir za prenos podatkov, kjer je kasneje prevzel vodenje službe za relejno zaščito in službe za sekundarne sisteme. Po krajšem obdobju na mestu direktorja projektov v družbi Siemens, je leta 2006 prevzel mesto izvršnega direktorja v podjetju Istrabenz Gorenje Inženiring, kjer je bil decembra 2008 imenovan na položaj svetovalca direktorja. Za seboj ima številne uspešne projekte v tujini. Kot strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami je vodil nadzorne svete več slovenskih energetskih družb. Andrej Ribič je tudi predsednik Kajakaške zveze Slovenije, in potapljaški inštruktor.


Mag. Uroš Salobir,
ELES, d. o. o.


Mag. Uroš Salobir (M), koordinator za razvoj v vodstvu družbe ELES, je v Elesu zaposlen od leta 1997 in je v tem obdobju zasedal različna delovna mesta, od pomočnika direktorja za upravljanje sredstev, direktorja obratovanja do direktorja področja za strateške inovacije, ki ga je zasedel v letu 2017. V podjetju je sodeloval pri različnih procesih in projektih na področju vodenja elektroenergetskega sistema, razvoja trga, projektih na področju sistemskih storitev in upravljanja sredstev. Ves čas je prisoten tudi v mednarodnem okolju, v mednarodnih TSO-skupinah. Zdaj je v družbi ELES odgovoren za inovacije in koordinacijo velikih projektov, s posebnim poudarkom na velikih inovacijskih projektih, kot so denimo SINCRO.GRID, FutureFlow in NEDO.


dr. Iztok Seljak,
Hidria holding

Doktor Iztok Seljak je svojo poslovno pot začel leta 1989 na Rotomatiki, hčerinski družbi korporacije Hidria. Med letoma 1989 in 2002 je bil v podjetju zadolžen za nabavo, prodajo in marketing, od leta 1996 pa je Rotomatiko vodil tudi kot glavni direktor. Leta 2002 je postal podpredsednik korporacije Hidria. Dve leti kasneje, 2004, je prevzel vodenje avtomobilske divizije Hidrie in jo z ekipo razvil v ključen steber korporacije. Od januarja 2008 do letos je kot predsednik poslovodnega odbora vodil Hidrio. Trenutno je direktor Hidrie Holding, krovne družbe korporacije Hidria.
Iztok Seljak je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, izobraževanje je nadaljeval na programu MBA na IEDC - Poslovni šoli Bled, kjer je zaključil tudi magisterij in kot prvi v zgodovini te šole na njej pridobil znanstveni doktorat. Je član upravnega odbora Združenja Manager, podpredsednik Samita100, združenja najpomembnejših poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope in rotarijec. Kot član Rotary kluba Idrija in bodoči guverner Distrikta 1912 je predan dobrodelnosti in pomoči ljudem v stiski, z namenom spreminjati svet na bolje. Združenje Manager je dr. Iztoka Seljaka leta 2002 nagradilo s priznanjem „Najboljši mladi manager leta“ v Sloveniji. Leta 2012 ga je mednarodna žirija v Sarajevu razglasila za „Najboljšega managerja srednje in jugovzhodne Evrope“. S Hidrio mu je uspelo po oceni EBA, European Business Awards, osvojiti naslov „Najbolj inovativnega podjetja v Evropi za obdobje 2012/2013“. S Hidrio je leta 2016 osvojil tudi nagrado CLEPE, evropskega združenja dobaviteljev avtomobilski industriji, za najboljšo Eko inovacijo leta.


Dejan Šošter,
Borzen, d.o.o.

Dejan Šošter je diplomiran ekonomist, ki je svojo poslovno pot pričel na Ministrstvu za okolje in prostor, nadaljeval na Ekoskladu, danes pa je kot analitik zaposlen v družbi Borzen, ki je slovenski operater trga z elektriko. Ukvarja se s področjem organiziranega trga z elektriko, dejaven pa je predvsem na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, kjer ima že skoraj deset let izkušenj. G. Šošter je sicer na svoji poklicni poti sodeloval v različnih razvojnih projektih slovenskega energetskega trga, med drugim tudi pri vzpostavljanju nacionalnega registra potrdil o izvoru električne energije. Trenutno na Borzen-u vodi dejavnost informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.


dr. Lei Xianzhang
State Grid Corporation of China

Dr. Lei je doktoriral na Tehnični univerzi Berlin v Nemčiji in nadaljeval s postdoktorskim študijem na Univerzi Yale v ZDA. Nato se je pridružil družbi Siemens AG v Nemčiji, kjer je deloval kot menedžer in inženir za energetske sisteme. Od leta 2004 sodeluje s kitajsko državno družbo za omrežja , SGCC (State Grid Corporation of China) v Pekingu in v Nemčiji. Je specialist za tehnologije na področju HVDC (enosmerni visokonapetostni prenosni sistemi) in uporabo obnovljivih virov. Objavil je več kot 130 člankov in je nosilec 30 patentov.
Lei Xianzhang je izvršni direktor evropske pisarne največje energetske družbe na svetu to je Kitajska državna družba za omrežja, SGCC (State Grid Corporation of China). Od leta 2018 SGCC zaseda po velikosti prihodkov drugo mesto na svetu: prihodki znašajo kar 348,9 miljard ameriških dolarjev letno (Fortune Magazine, 19. julija 2018: Fortune Global 500). Je tudi izvršni direktor Inštituta za raziskavo globalnih energetskih interkonekcij v Berlinu, ki ga je ustanovil SGCC.


Janez Zakonjšek,
Relarte, 

janez.zakonjsek@realrte.com

Janez Zakonjšek se je po diplomi na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani posvetil relejni zaščiti, avtomatiki in upravljanju elektroenergetskih sistemov. Svojo mednarodno dejavnost je začel že kot mlad inženir v Iskri – Avtomatiki, kjer je sodeloval pri velikem projektu na VN omrežju v Turčiji, pri gradnji druge faze 400 kV omrežja v bivši Jugoslaviji, pri uvajanju takrat moderna relejne zaščite ASEA v Bolgariji (JE Kozloduj in TP 750 kV Varna) in na Kitajskem. Leta 1991 se je zaposlil kot specialist za relejno zaščito v ABB Relays na Švedskem, kjer je dosegel tudi naziv »Senior Application Specialist«. Bil je odgovoren za aplikativna vprašanja s področja relejne zaščite po praktično vsemu svetu. V tem obdobju se je prvič srečal tudi z opremo podjetja RTDS Technologies iz Kanade, ki jo danes predstavlja kot ekskluzivni predstavnik na področju Balkana in Ukraine.
V obdobju od začetka leta 2006 do konca 2009 je deloval kot izkušen tehnični strokovnjak in tudi generalni direktor hitro razvijajočega se podjetja s področja sekundarnih tehnologij v Rusiji, kjer se je med drugim srečal tudi z vsemi posebnostmi izjemnega ruskega omrežja zelo visokih napetosti.
Janez Zakonjšek je danes neodvisni svetovalec in lastnik podjetja RELARTE d.o.o., ki se ukvarja z relejno zaščito, avtomatizacijo in upravljanjem klasičnih kakor tudi modernih elektroenergetskih sistemov, vključno z mikro omrežji, razpredeljeno generacijo, itd. Med drugim je tudi dolgoletni član mednarodne CIGRE, kjer je prejel leta 2012 »Technical Committe Award« za svoj izjemen doprinos k delu študijskega komiteja B5 – Zaščita in avtomatika. Je tudi član Akademije znanosti v ruski republiki Čuvašiji, dolgoletni sodelavec ruskega nacionalnega komiteja CIGRE, itd. Je avtor in soavtor več kakor 70 strokovnih člankov in ene knjige.


Miha Žumer,
Elektro Gorenjska, d.d.

Miha Žumer, univ. dipl. inž. el. je zaposlen kot vodja Službe za razvoj v podjetju Elektro Gorenjska. V letih 1978 do 2000 je kot samostojni odgovorni projektant delal na večjih zahtevnejših projektih: razdelilnih transformatorskih postajah 110/20 kV in malih hidroelektrarnah. Od 2000 do 2004 je opravljal naloge odgovornega vodja del v službi za investicije. Po letu 1990 se je zavzemal za uvajanje novih sodobnih oklopljenih tehnologij v SN in VN stikališča – GIS, RMU in za intenzivno kablenje distribucijskega omrežja, ki je danes standard v razvitem svetu.
Je poročen in oče petih otrok. V letih 1980 do 1990 se je aktivno ukvarjal z alpinizmom in ostal dejaven alpinist in inštruktor vse do danes. Od leta 1984 je tudi gorski reševalec in inštruktor, ter član komisije za opremo pri GRZS.
Inovatorstvo na vseh področjih je njegov stalen izziv.

  Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Generalni pokrovitelj:

Pokrovitelji:Medijski partner:

Podpornik: