Govorci

 

 

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je več kot 20 let ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko. Leta 2009 je ustanovila podjetje Prosperia, specialista za napredna srečanja na stičiščih energetike, ki ga tudi vodi. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji. Na področju energetike je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja, programu Phare. Predtem je več let kot pravna svetovalka delovala v gospodarstvu. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno področje. Je tudi izkušena mediatorka pri reševanju gospodarskih in civilnih sporov ter je v zadnjem desetletju pomagala rešiti spore v več kot 200 primerih.

mag. Duška Godina,
Agencija za energijo

Mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo, je svojo poklicno pot začela leta 1997 na Višjem sodišču v Mariboru, leta 2000 pa se je zaposlila kot vodja službe za pravne in splošne zadeve na Javnem skladu za razvoj malega gospodarstva. V Agenciji za energijo, ki je nacionalni regulativni organ republike Slovenije na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom, je zaposlena od leta 2005. Skoraj ves čas zaposlitve v agenciji je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Na podlagi analiz delovanja in razmer na energetskih trgih je z dajanjem pobud in iskanjem rešitev ves čas dejavno sodelovala pri kreiranju in izvajanju energetske politike in oblikovanju slovenske energetske zakonodaje ter tako pripomogla k razvoju odprtega in konkurenčnega trga z energijo.

Jan Kostevc,
ACER

Jan Kostevc je od leta 2015 vodja ekipe za električno infrastrukturo na Agenciji za Sodelovanje Evropskih Regulatorjev (ACER). Pred tem je od leta 2007 deloval kot vodja službe za podporo obratovanju pri slovenskem sistemskem operaterju prenosnega omrežja, ELES. Njegova glavna področja dela so: razvoj evropskega elektroenergetskega omrežja, ki vključuje tudi ENTSO-E TYNDP, razvojni scenariji, metodologija izračunov stroškov in koristi, analiza potreb po novi infrastrukturi, PCI, CBCA, R&I, omrežnina, zadostnost, itd.

mag. Bojan Kumer,
Ministrstvo za infrastrukturo

Bojan Kumer je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel v podjetju Elektro Celje in prevzel vodenje nakupa in prodaje električne energije, nato pa postal vodja enote za trženje z električno energijo in kasneje izvršni direktor trženja z energijo. V vlogah, ki jih je imel, je poskrbel za dvig učinkovitosti in uspešnosti, razvoj novih produktov in storitev, prenovo procesov prodaje in nakupa električne energije, pogajal se je o nakupih energije in upravljal energetski portfelj Elektra Celje. Leta 2009 zaposlil v podjetju GEN-I kot vodja projektov za razvoj poslovanja v tujini in aktivno sodeloval pri uspešnem prodoru podjetja na tuje trge na področju prodaje. Leto zatem je postal vodja služne prodaje ključnim kupcem – v času njegovega vodenja je skupaj z ekipo dosegel, da je GEN-I postal največji dobavitelj električne energije v Sloveniji. Leta 2013 je bil v vladi Alenke Bratušek imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, zadolžen za področje energetike. Pripravljal je zakonodajni okvir, strateške energetske dokumente in predlagal vladne usmeritve na področju energetike. Od leta 2014 je bil direktor družbe Elektro energija in jo iz družbe z izgubo spremenil v zelo dobičkonosno. 14. 9. 2018 ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za državnega sekretarja Ministrstva za infrastrukturo.

Vladimir Mauko,
SODO d. o. o.

Vladimir Mauko je svojo diplomo pridobil leta 1996 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Leta 1996 se je pridružil kolektivu družbe Elektro Maribor d. d. Svoje izkušnje je 12 let pridobival na področju načrtovanja in razvoja elektrodistribucijskega omrežja, na področju priključevanja uporabnikov in urejanja prostora. Sodeloval je v različnih projektih, med drugim tudi pri uvajanju prostorskih informacijskih sistemov v poslovanje družbe Elektro Maribor, d. d. Med letoma 2005 in 2007 je v tej družbi vodil oddelek razvoja. V letu 2007 se je zaposlil pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja, SODO d. o. o., kjer je bil najprej odgovoren za področje razvoja, investicij in načrtovanja elektrodistribucijskega omrežja. V letu 2013 je prevzel mesto direktorja tehniškega sektorja v tej družbi, kjer to delo opravlja tudi v letu 2020.

mag. Aleksander Mervar,
ELES

Direktor družbe ELES, d. o. o., je v šestih letih podjetje pripeljal do najbolj inovativnih projektov na slovenskem in mednarodnem področju, po kakovosti in uspešnosti izvedbe naše dejavnosti, pa smo uvrščeni v sam mednarodni vrh. Ne le, da s poslovanji v zadnjih letih dosega mednarodno zavidljive rezultate, pripeljal je tudi največ evropskih in drugih nepovratnih sredstev od vseh gospodarskih družb s področja energetike v Sloveniji.
Znanja s področja vodenja, upravljanja, financ, računovodstva in proizvodnih procesov si je pridobil kot diplomiran ekonomist na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in kasneje kot magister menedžmenta na Fakulteti za management v Kopru. Kot zaposlen na vodilnih mestih v več velikih družbah, kot so Strojna tovarna Trbovlje, Strojegradnja, d. d., Trbovlje, Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o., Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o., Termoelektrarna toplarna Ljubljana, ima veliko praktičnih izkušenj in kompetenc na področju vodenja velikih družb, kriznega menedžmenta, strateškega načrtovanja, kakor tudi tehničnih znanj; poznavanje tehnike in tehnologije s področja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, toplotne energije in zemeljskega plina, poznavanje tehnike in tehnologije v strojno-predelovalni industriji, lesni industriji in rudarstvu. Med letoma 2006 in 2008 je bil član kolektivne dvočlanske uprave v skupini Istrabenz Gorenje v Novi Gorici. Skupaj z dr. Robertom Golobom sta leta 2006 v sodelovanju z vodstvom GEN, ustanovila GEN-I. Pred zaposlitvijo v ELES-u pa je bil samostojni svetovalec v podjetju Biodom 27, d. o. o., v Kozini. V letih od 2001 do 2005 je bil predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije. Od leta 2002 do 2005 je bil član predsedstva WEC za JV Evropo. V letu 2001 je bil podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi, kar pet let podpredsednik NS SOD, d. d., ki se je v zadnjem letu njegovega članstva preoblikoval v SDH, predsednik NS Stelkom, d. o. o., od leta 2013 je član NS KAD, d. d., predsednik kadrovske komisije NS KAD, podpredsednik akreditacijske komisije NS KAD, član revizijske komisije NS KAD, d. d., od septembra 2019 je član NS Slovenske železnice, d.o.o. in predsednik revizijske komisije NS SŽ, je tudi član NS Stelkom, d.o.o. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

mag. Borut Rajer,
Borzen

Mag. Borut Rajer je direktor energetskega področja pri družbi Borzen, d.o.o., slovenskemu operaterju trga z elektriko. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja (“market operations”), na področju obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije pa predvsem aktivnosti Centra za podpore, operativnega izvajalca podpornih shem za OVE in SPTE v Sloveniji. Druge aktivnosti vključujejo analizo energetskih trgov, spajanje trgov z elektriko ter področje potrdil o izvoru. Med glavnimi projekti v preteklosti izpostavlja vzpostavitev Registra potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji ter projekt spajanja trgov elektrike med Slovenijo in Italijo. Sodeloval je tudi v več slovenskih in mednarodnih delovnih skupinah (ERGEG ERI Central South Initiative, slovenski RECS nacionalni komite, CIGRE-CIRED ŠK C5 (tajnik), EURELECTRIC TF Market Design for RES Integration, WG Energy Efficiency in WG Renewables, Statistični Urad RS, BSP Member's Chamber & Markets Committee SI), od januarja 2018 je član upravnega odbora EuroPEX, združenja evropskih energetskih borz, kjer je bil prej 4 leta vodja delovne skupine za okoljske trge. Več let kot gostujoči predavatelj predava na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Ekonomika energetike.

mag. Andrej Ribič,
Elektro Ljubljana

Mag. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana, že deveto leto vodi podjetje, ki upravlja največje distribucijsko omrežje v državi. Po pridobitvi naziva diplomirani inženir elektrotehnike je šolanje nadaljeval na magistrskem študiju menedžmenta za področje energetike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z več kot 25 leti izkušenj je kot odličen poznavalec energetike večinoma deloval na vodstvenih položajih. Poklicno pot je začel na Elektru Slovenija kot inženir za prenos podatkov, kjer je kasneje prevzel vodenje službe za relejno zaščito in službe za sekundarne sisteme. Po krajšem obdobju na mestu direktorja projektov v družbi Siemens je leta 2006 prevzel mesto izvršnega direktorja v podjetju Istrabenz Gorenje Inženiring, kjer je bil decembra 2008 imenovan na položaj svetovalca direktorja. Za seboj ima številne uspešne projekte v tujini. Je prejemnik več uglednih mednarodnih priznanj za uspešno vodenje družbe Elektro Ljubljana. Kot strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami je vodil nadzorne svete več slovenskih energetskih družb. V letu 2019 je prevzel predsedovanje skupščine GIZ distribucije električne energije. Mag. Andrej Ribič je predsednik Kajakaške zveze Slovenije, član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije in tudi potapljaški inštruktor.

dr. Vincenzo Trovato,
ACER

Dr. Vincenzo Trovato je zaposlen pri Agenciji za Sodelovanje Evropskih Regulatorjev (ACER) kjer deluje na področju Kodeksov za priključevanje na omrežja. Kot predstavnik ACER je član ekspertne skupine za shranjevanje energije in elektromobilnosti znotraj Evropskega foruma deležnikov (ESCs). Je tudi gostujoči raziskovalec oddelka za elektrotehniko in elektroniko pri Imperial College London, kjer je leta 2015 tudi doktoriral s področja elektrotehnike. Pred zaposlitvijo pri ACER-ju je kot raziskovalec deloval v centru za raziskave in razvoj pri družbi EDF Energy.

    Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Pokrovitelji:

Medijski partner:

Podpornik: