Govorci

 

mag. Gorazd Ažman,
ELES, d.o.o.

Mag. Gorazd Ažman ima več kot 15 let izkušenj z delovanjem elektroenergetskih trgov. Deloval je v različnih energetskih družbah tako s področja trgovanja in prodaje, kot tudi organizacije trga. Pri slednjih se je ukvarjal z vzpostavljanjem novih segmentov trgovanja na borzi z električno energijo, kot so izravnalni trg in trga znotraj dneva ter spajanje trgov. Pri svojem delu se je v največji meri posvečal razvoju poslovanja, mednarodnemu sodelovanju in informacijski podpori procesov. Zaposlen je v družbi ELES d.o.o. v Področju za strateške inovacije.

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je strokovnjakinja za energetiko, univ. dipl. pravnica, mediatorka, ustvarjalka in voditeljica dogodkov ter predavateljica. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno službo. Kot pravna strokovnjakinja je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja: Podpora regulaciji trgov z električno energijo in z zemeljskim plinom, program Phare (2000–2001). Na Okrožnem sodišču v Ljubljani in pri Višjem sodišču v Ljubljani je od leta 2011 pridružena mediatorka in je doslej posredovala v več kot 200 gospodarskih in civilnih sporih. Mojca od leta 2009 vodi podjetje Prosperia, d. o. o. in vodi številne strokovne dogodke ter omizja na področju energetike. Verjame v ustvarjalno, premikalno in povezovalno moč vsakogar od nas, strokovnih dogodkov in dialoga.

dr. Nevenka Hrovatin,
Ekonomska fakulteta UL

Nevenka Hrovatin je redna profesorica za ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je članica Senata fakultete, vodja Inštituta za javni sektor in vodja JMPS (magistrskega programa za javni sektor in ekonomiko okolja), ki ga Ekonomska fakulteta organizira v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Sarajevu. Je tudi vodja raziskovalnega projekta "Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v okviru razvoja EU", ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Je članica uredniškega odbora Economic and Business Review, International Public Administration Review, and CEA Journal of Economics. Raziskovalno se ukvarja s področjem javnega sektorja ter gospodarskimi javnimi službami, še posebej s področjem energetske ekonomike in elektronskih komunikacij. Raziskovalne dosežke je objavila v več uglednih mednarodnih revijah. Sodelovala je tudi kot svetovalka slovenske vlade ter bila nosilka več študij za Agencijo za energijo in več podjetij s področja gospodarskih javnih služb. Je tudi podpredsednica SAEE.

Vladimir Mauko,
SODO

Vladimir Mauko je svojo diplomo pridobil leta 1996 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Leta 1996 se je pridružil kolektivu družbe Elektro Maribor d. d. Svoje izkušnje je 12 let pridobival na področju načrtovanja in razvoja elektrodistribucijskega omrežja, na področju priključevanja uporabnikov in urejanja prostora. Sodeloval je v različnih projektih, med drugim tudi pri uvajanju prostorskih informacijskih sistemov v poslovanje družbe Elektro Maribor, d. d. Med letoma 2005 in 2007 je v tej druzžbi vodil oddelek razvoja. V letu 2007 se je zaposlil pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja, SODO d. o. o., kjer je bil najprej odgovoren za področje razvoja, investicij in načrtovanja elektrodistribucijskega omrežja .  V letu 2013 je prevzel mesto direktorja tehniškega sektorja v tej družbi.

Gorazd Sitar,
ELES

Gorazd Sitar, univ. dipl. inž. el., je v družbi ELES, d.o.o., zaposlen od leta 2003. Sprva v Službi za obratovanje, kjer si je nabiral izkušnje s področja obratovanja prenosnega sistema in sodeloval na različnih razvojnih in investicijskih projektih, nekatere tudi vodil. Leta 2015 je prestopil v novoustanovljeno Službo za relacije z regulatorjem, ki jo trenutno vodi. Od leta 2007 do 2015 je bil član mednarodne delovne skupine združenja ENTSO-E za pregled skladnosti obratovanja sistemskih operaterjev s pravili ENTSO-E (ENTSO-E Regional Group Continental Europe SG Compliance Monitoring & Enforcement), v okviru katere je sodeloval in vodil inšpekcijske komisije pri sedmih sistemskih operaterjih. Od leta 2015 deluje v delovni skupini ENTSO-E za transparentno objavo podatkov (WG Market Information and Transparency ter Transparency Platform Coordinators).

mag. Boris Sovič,
Elektro Maribor in GIZ DEE

Mag. Boris Sovič je od leta 2012 predsednik uprave Elektra Maribor, d. d. in predsednik GIZ Distribucije električne energije. Poklicno kariero je pričel leta 1980 v podjetju Elektrokovina Maribor kot samostojni projektant in nato direktor področja elektro opreme in elektronike. Od leta 1993 do 1996 je bil državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, nato pa poslanec v Državnem zboru RS in predsednik parlamentarnega odbora za znanost in tehnologijo. Od leta 1998 do 2006 je bil župan Mestne občine Maribor, predsednik Skupnosti občin Slovenije ter dve leti podpredsednik Odbora regij EU v Bruslju in vodja slovenske delegacije. Deloval je v več nadzornih svetih. V letih od 2007 do 2011 je bil veleposlanik Republike Slovenije v Državi Izrael, nato pa poslovodeči Direktorata za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve. Leta 2009 je na Univerzi v Mariboru magistriral s področja elektrotehnike. Za svoje delovanje je dobil številna družbena priznanja, njegova bibliografija pa zajema več kot 180 del, med njimi monografijo Moč in energija v omrežju Elektro Maribor iz leta 2014 ter monografijo Slovenska elektrodistribucija iz leta 2017. Živi v Mariboru. S soprogo Ano imata tri otroke.

mag. Ana Stanič
odvetnica, E&A Law
LLM (Canteb), LLB, B. Commerce, MCIArb

 Ana Stanič, direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzi v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem, že več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu. Ana je specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Svetovala je pri pripravi koncesijskih pogodb za velike infrastrukturne projekte, pogodb o tranzitu plina in posojilnih pogodb ter pri restrukturiranju in privatizaciji energetskih podjetij po svetu. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter klimatskimi spremembami. Redno zastopa stranke v mednarodnih trgovinskih arbitražah, investicijskih arbitražah ter pred sodiščem EU. Ana ima magisterij iz prava z univerze v Cambridgeu ter diplomi iz financ in bančništva ter prava z univerze v Novem Južnem Walesu v Avstraliji.

dr. Ivan Šmon, MBA,
Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil na distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje. Dr. Ivan Šmon, MBA, je član upravnega odbora direktorjev Eurelectric, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja) in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenija.

mag. Hinko Šolinc,
Direktorat za energijo

Mag. Hinko Šolinc je po izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnike. Najprej je bil kot mladi raziskovalec zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Po krajšem skoku v industrijo je z delom nadaljeval na Institutu Jožef Stefan, kjer se je srečal z obnovljivimi viri in učinkovito rabo energije. Po nekajletnih izkušnjah na Inštitutu ga je pot zanesla v državno upravo. Pet let je bil zaposlen na Direktoratu za energijo, kjer je njegovo delovno področje obsegalo predvsem proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje. Kot vodja Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije je svojo kariero nadaljeval v okviru ministrstva, pristojnega za energijo. Od leta 2015 je zasedal mesto direktorja Eko sklada. Novembra 2018 ga je Vlada RS imenovala za v. d. direktorja Direktorata za energijo