Govorci

 

 

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je več kot 20 let ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko. Leta 2009 je ustanovila podjetje Prosperia, specialista za napredna srečanja na stičiščih energetike, ki ga tudi vodi. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji. Na področju energetike je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja, programu Phare. Predtem je več let kot pravna svetovalka delovala v gospodarstvu. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno področje. Je tudi izkušena mediatorka pri reševanju gospodarskih in civilnih sporov ter je v zadnjem desetletju pomagala rešiti spore v več kot 200 primerih.

Marko Frantar,
Odvetniška pisarna Schönherr

Marko Frantar, LL.M. (NYU) je odvetnik v sodelovanju z Odvetniško pisarno Schönherr – podružnico v Sloveniji. Specializiran je za področja nepremičninskega prava, prava reguliranih sektorjev in reševanja sporov (pravde, arbitraže). Redno zastopa domače in tuje stranke v različnih gospodarskih sporih, ki med drugim vključujejo zadeve, povezane z insolvenčnimi postopki, spore med delničarji/družbeniki ter odškodninske zahtevke zoper poslovodstvo. Na nepremičninskem področju svetuje v zvezi s kompleksnimi nepremičninskimi transakcijami ter pri razvoju nepremičninskih projektov. Na področju prava reguliranih sektorjev svetuje zlasti na področju energetskega prava in varstva osebnih podatkov.

Augustijn van Haasteren,
Generalni direktorat za energijo, Evropska Komisija

Augustijn van Haasteren je nizozemski ekonomist, ki dela za Evropsko komisijo. Od leta 2003 je aktiven na področju delovanja energetskega trga. Trenutno je aktiven v oddelku za trga z električno energijo in zemeljski plin na debelo znotraj Generalnega direktorata za energijo. Udeležen je bil v programu prestrukturiranja za Grčijo ter koordiniral pripravo zakonodajnega postopka Evropske komisije za oblikovanje trga z električno energijo znotraj paketa „Čista energija za vse Evropejce“. Danes se osredotoča na dekarbonizacijo plinov in sektorsko integracijo. Predtem je deloval v Generalnem direktoratu za konkurenco kjer je sodeloval pri uveljavitvi protimonopolnih pravil in pravil o nadzoru nad združitvami, vključno na področjih informacijskih tehnologij, medijev in energetike.

mag. Luka Jazbec,
Gen-i

Luka Jazbec je vodja službe za regulativo in skladnost poslovanja pri podjetju GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o, kjer je odgovoren za vodenje in koordinacijo analiz ter odzivov na regulatorne spremembe in izzive, ter zagotavljanje skladnosti poslovanja z energetsko regulativo na 22 trgih, na katerih je GEN-I aktiven, kar zajema celovit pregled sprememb zakonodajnih okvirov in usmeritev na ravni EU ter posebej raznolikih pristopov in načinov implementacije glede na lokalne specifike posameznih trgov, tako v EU kot v širši regiji. Preden se je pridružil GEN-I je v Bruslju deloval na področju energetske in okoljske politike EU. Magistriral je iz okoljske tehnologije in mednarodnih odnosov na Diplomatski akademiji na Dunaju in Tehnični univerzi na Dunaju ter diplomiral iz ekonomije in politologije na univerzi Sussex v Veliki Britaniji.

mag. Manca Konjar,
Gen-i

Manca Konjar je leta 2002 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kasneje je na Pravni fakulteti v Mariboru magistrirala s področja gospodarskega prava. V vmesnem času je opravila pravniški državni izpit in delo nadaljevala v odvetništvu. Svojo poklicno pot v energetiki je začela leta 2008 v družbi Elektro Gorenjska, d.d. ter jo leta 2010 nadaljevala v družbi GEN-I, d.o.o.. V družbi GEN-I, d.o.o. vodi Pravno službo. V njen delokrog sodi pravna podpora na področjih trgovanja in prodaje električne energije in zemeljskega plina na trgih, kjer je prisotna skupina GEN-I; digitalizacije; raziskave in razvoja. Aktivno sodeluje pri razvoju novih inovativnih produktov povezanih z zeleno transformacijo. Pri tem ji je v pomoč poznavanje relevantne regulative Evropske Unije in lokalnih trgov, na katerih je prisotna skupina GEN-I, še posebej pa specifik delovanja teh trgov v praksi.

mag. Bojan Kumer,
Ministrstvo za infrastrukturo

Bojan Kumer je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel v podjetju Elektro Celje in prevzel vodenje nakupa in prodaje električne energije, nato pa postal vodja enote za trženje z električno energijo in kasneje izvršni direktor trženja z energijo. V vlogah, ki jih je imel, je poskrbel za dvig učinkovitosti in uspešnosti, razvoj novih produktov in storitev, prenovo procesov prodaje in nakupa električne energije, pogajal se je o nakupih energije in upravljal energetski portfelj Elektra Celje. Leta 2009 zaposlil v podjetju GEN-I kot vodja projektov za razvoj poslovanja v tujini in aktivno sodeloval pri uspešnem prodoru podjetja na tuje trge na področju prodaje. Leto zatem je postal vodja služne prodaje ključnim kupcem – v času njegovega vodenja je skupaj z ekipo dosegel, da je GEN-I postal največji dobavitelj električne energije v Sloveniji. Leta 2013 je bil v vladi Alenke Bratušek imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, zadolžen za področje energetike. Pripravljal je zakonodajni okvir, strateške energetske dokumente in predlagal vladne usmeritve na področju energetike. Od leta 2014 je bil direktor družbe Elektro energija in jo iz družbe z izgubo spremenil v zelo dobičkonosno. 14. 9. 2018 ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za državnega sekretarja Ministrstva za infrastrukturo.

prof. dr. Rajko Pirnat,
Pravna fakulteta UL

Dr. Rajko Pirnat se je rodil leta 1951 v Ljubljani, leta 1974 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pravosodni izpit je opravil leta 1976, magister prava je postal leta 1985 (Pravna fakulteta v Ljubljani) in doktor pravnih znanosti leta 1989 (Pravna fakulteta v Ljubljani). Asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani je postal leta 1975, docent 1989., izredni profesor 1995 in redni profesor leta 2002. Predava predmete s področja upravnopravnih znanosti. V letih 1990–1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo. Z energetskim pravom se ukvarja od leta 1994 in je v tem času sodeloval pri pripravi veljavnega Energetskega zakona in večine njegovih sprememb, sodeloval pa je tudi pri večjem številu raziskav s tega področja. Je predsednik Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU).

Bernd Rajal,
odvetniška pisarna Schoenherr

Bernd Rajal je partner pri odvetniški družbi Schoenherr s sedežem na Dunaju, kjer vodi oddelek prava reguliranih sektorjev. Redno svetuje na področju evropskega energetskega prava in drugih regulatornih zadev, povezanih z energetsko industrijo, vključno z vprašanji, povezanimi z obnovljivimi viri energije. Njegovo delo zajema tudi pravno svetovanje v zadevah, povezanih z elektriko, gorivi in plinom, razvojem elektrarn in infrastrukturnih projektov ter regulatornimi spremembami. Svetuje različnim udeležencem na trgu, operaterjem omrežij, vladnim in regulatornim organom, finančnim institucijam ter mednarodnim organizacijam. Ima več kot 10 let izkušenj s svetovanjem na področju vodne, vetrne in sončne energije ter biomase. Bernd je ocenjen kot vodilni pravnik za področje energetskega prava v pravnih publikacijah IFLR 2019 in Legal 500.

mag. Tina Štrukelj,
Plinovodi

Tina Štrukelj je leta 2004 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter leta 2011 opravila Pravniški državni izpit. Leta 2016 je končala znanstveni magistrski študij na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru iz davčnega prava, pri čemer je bila zaključna naloga močno povezana s področjem energetike, in sicer je obravnavala davčne in druge finančne spodbude v Republiki Sloveniji na področju zemeljskega plina kot goriva v prometu.
Zaposlena je v družbi Plinovodi d.o.o. kot pravna svetovalka in tako v energetskem sektorju deluje že 13 let. Deluje tudi v Slovenskem združenju za energetsko ekonomiko, kjer je imenovana tudi v funkcijo Generalne sekretarke.

dr. Petra Weingerl,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala in pridobila naziv Magister Juris, leta 2018 pa tam uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo. Pred pričetkom doktorskega študija je delala na Sodišču EU v Luksemburgu in kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Petra je bila gostujoča raziskovalka na Evropskem univerzitetnem institutu v Firencah in na Max Planck Institutu v Hamburgu. V okviru krajših akademskih izmenjav in projektov je gostovala tudi na drugih pravnih fakultetah. Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava. Raziskovalno delo redno predstavlja na mednarodnih konferencah. Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi v Ljubljani, na Oxfordu, na Dunaju in drugod. Članica Evropskega pravnega inštituta (ELI, Dunaj), the Society of Legal Scholars (Združeno kraljestvo), the Academic Association for Contemporary European Studies (UACES, London, Združeno kraljestvo) in Slovenskega društva za evropsko pravo. Za dodiplomski študij je prejela Rektorjevo nagrado za najboljšo študentko v generaciji. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”.