Govorci po abecednem vrstnem redu

prof. dr. Rajko Knez,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Rajko Knez je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Deluje na področju evropskega in civilnega prava in prava varstva okolja in narave ter potrošnikov. Kot gostujoči predavatelj predava na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju (Juridicum), v Gradcu in Zagrebu. Pedagoško in izobraževalno aktivnost osredinja sicer na študente, a pogosto predava tudi na strokovnih in znanstvenih konferencah. Kot nosilec projekta Evropske komisije (Legal Studies) Jean Monnet Chair ima pridobljen naziv Jean Monnet Professor. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, monografij in komentarjev zakonov. Poleg znanstveno-raziskovalnega dela je bil angažiran pri nastajanju nekaterih predpisov in zakonodaje v Republiki Sloveniji, predvsem tiste, ki jo zahteva zakonodajalec Evropske unije, ko gre za prenos direktiv v državno zakonodajo. Trenutno je član Meddržavnega sodišča v Haagu, član visokega cveta Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah, član Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije in arbiter stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Tema: Vprašanje nepravočasne implementacije direktiv tretjega energetskega svežnja
POVZETEK
PROSOJNICE

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia, d. o. o.

Mojca Černelč Koprivnikar je mediatorka, pravnica s pravniškim državnim izpitom, ustvarjalka dogodkov, moderatorka in predavateljica. Od leta 2010 je na Okrožnem sodišču v Ljubljani pridružena mediatorka, od leta 2011 pa tudi pri Višjem sodišču v Ljubljani. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka oz. svetovalka direktorja ter vodja pravne službe in vodja splošne službe Javne agencije RS za energijo, kot pravna strokovnjakinja pa je sodelovala pri mednarodnem projektu program Phare (2000–2001), Podpora regulaciji na področju trgov z električno energijo in z zemeljskim plinom. Pred tem je bila več let samostojna pravna zastopnica velike slovenske zavarovalnice in pravna svetovalka v javnem energetskem podjetju za razvoj energetskega sistema Slovenije. Mojca je od leta 2009 direktorica podjetja Prosperia, d. o. o. Verjame v ustvarjalno, premikalno in povezovalno moč dogodkov in komunikacije.

Tema: Reševanje spornih pravnih razmerij v energetiki - zakaj in kdaj mediacija?
POVZETEK
PROSOJNICE

mag. Darja Kunovar,
Eko sklad, j. s.

Po izobrazbi sem magistra ekonomije. Svojo poklicno pot sem začela pred desetimi leti v manjšem zasebnem podjetju. Takrat sem prvič prišla v stik s področjem energetike in okolja. Od leta 2010 sem zaposlena na Ekoskladu, j. s., kot svetovalka direktorja. Skozi svojo poklicno pot sem pridobila izkušnje predvsem pri pripravi študij izvedljivosti, investicijskih elaboratov, strategij energetskih naložb, energetskih zasnov, pa tudi v energetskem svetovanju in predavanjih. V zadnjem času namenjam večino časa reševanju vsebinske in pravne problematike pri pripravi programov velikih zavezancev.

Nino Maletič,
Elektro Celje, d. d.

Nino Maletič je po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 1997 in krajši zaposlitvi na Okrožnem sodišču v Mariboru poklicno kariero nadaljeval v takratnem javnem podjetju Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring, d.d. Kot svetovalec direktorja je sodeloval pri pripravi izhodišč za holdinško organiziranost proizvodnje električne energije in analiz poslovanja podjetij elektrogospodarstva ter izdelave takratnega NEP. Bil je tudi član projektnega tima za pripravo izhodišč za t. i. nasedle investicije v elektrogospodarstvu in član delovne ekipe za problematiko naložb RS v druge republike nekdanje SFRJ. Po sprejetju prvega Energetskega zakona v letu 1999 in odprtju trga z električno energijo je sprejel nove izzive in v okviru zaposlitve v Elektru Maribor, d.d., s sodelavci postavil izhodišča za takrat novo tržno dejavnost – prodajo električne energije na odprtem trgu. V okviru zdajšnje zaposlitve v Elektru Celje, d.d., se je njegova aktivnost preusmerila predvsem na regulirano dejavnost distribucije električne energije. Sodeloval je pri pripravi strokovnih podlag za ustanovitev sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, pri pripravi Uredbe in koncesijske pogodbe za opravljanje dejavnosti SODO, splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja ter sodeloval pri pripravi predlogov za spremembe in dopolnitve Energetskega zakona na področju distribucije električne energije.

Tema: Zakonodaja in določanje cen za uporabo omrežij, priključevanje razpršenih virov (OVE) - pravni izzivi za operaterje omrežij in investitorje
POVZETEK
PROSOJNICE

prof. dr. Rajko Pirnat,
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Rajko Pirnat se je rodil leta 1951 v Ljubljani, leta 1974 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pravosodni izpit je opravil leta 1976, magister prava je postal leta 1985 (Pravna fakulteta v Ljubljani) in doktor pravnih znanosti leta 1989 (Pravna fakulteta v Ljubljani). Asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani je postal leta 1975, docent 1989., izredni profesor 1995 in redni profesor leta 2002. Predava predmete s področja upravnopravnih znanosti. V letih 1990–1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo. Z energetskim pravom se ukvarja od leta 1994 in je v tem času sodeloval pri pripravi veljavnega Energetskega zakona in večine njegovih sprememb, sodeloval pa je tudi pri večjem številu raziskav s tega področja. Je predsednik Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU).

Tema: Problematika pravne ureditve energetskega sektorja
POVZETEK
PROSOJNICE

mag. Urban Prelog
Direktorat za energijo, MG

Mag. Urban Prelog je leta 1990 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Leta 1997 je na isti fakulteti, smer elektroenergetski sistemi, končal magistrski študij. V letih 1990–2002 je bil zaposlen v IBE, d.d, svetovanje, projektiranje, in inženiring, na Elektroinštitutu Milan Vidmar, na Oddelku za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov, na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, v Laboratoriju za elektroenergetske sisteme. Leta 2002 se je zaposlil kot svetovalec vlade na Ministrstvu za okolje, prostor in energetiko, na Uradu za energijo. To delo opravlja še danes kot sekretar na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo. Deluje na naslednjih področjih: zakonski okvir oskrbe z elektriko, trg z elektriko, javne službe na področju oskrbe z elektriko, mednarodno sodelovanje na področju oskrbe z elektriko.

Tema: Rešitve novega EZ po prejemu pripomb - dva konkretna primera
POVZETEK
PROSOJNICE

mag. Boštjan Rejc, LL.M.
Odvetniška pisarna Rejc

Mag. Boštjan Rejc je samostojni odvetnik v Ljubljani. Leta 1999 je dokončal magistrski študij korporacijskega prava (LL.M. in Corporation Law) na New York University School of Law. Leta 2005 mu je bil Odvetniška zbornica Slovenije priznala status odvetnika specialista s področja gospodarskega prava. Poleg tega njegova specializacija obsega predvsem energetsko pravo s poudarkom na pogodbenem pravu in drugih problemih, s katerimi se pri svojem poslovanju soočajo energetska podjetja. Pri tem je ključno tako poznavanje same regulative kot predvsem dobro poznavanje zakonitosti delovanja energetskih trgov. Je tudi avtor strokovnih člankov in prispevkov, objavljenih v revijah Pravna praksa in Pravnik in drugih publikacijah.

Tema: Aktualna problematika priprave in izvajanja programov za izboljšanje energetske učinkovitosti; vidik velikih zavezancev in odjemalcev
POVZETEK
PROSOJNICE