Govorci

 

 

mag. Jože Bajuk, 
Petrol

Jože Bajuk (rojen leta 1974) je magister sociologije. Po univerzitetni diplomi iz prava se je leta 1998 zaposlil v podjetju Socius d.d. kot vodja projektov. Leta 2004 je magistriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2007 je postal regionalni direktor v skupini Sportina. Med leti 2008 in 2010 je bil vodja pravne službe v družbi Poteza skupina d.d.. Med leti 2010 in 2012 je bil vodja pravne službe v družbi PDP d.d.. Od julija 2012 do marca 2020 je bil zaposlen v podjetju Interenergo d.o.o. kot prokurist družbe, direktor investicij, proizvodnje in vzdrževanja ter regionalni direktor. V Petrolu je funkcijo člana uprave odgovornega za področja Energetski in okoljski sistemi, Upravljanje energentov in energije ter sektor Inovativni poslovni modeli nastopil 11. marca 2020. Od leta 2005 dalje je redni predavatelj Združenja članov sveta delavcev. Njegova bibliografija obsega 17 člankov in knjig, ki jih je objavil med leti 1997 in 2009. V obdobju med leti 2003 in 2015 je deloval kot član ali predsednik v različnih nadzornih svetih.

Bogdan Barbič,
HESS

Bogdan Barbič je svojo poslovno pot začel leta 1982 v družbi IBE v Ljubljani kot projektant, leta 1985 pa prevzel vodenje poslovne enote IBE v Krškem, kjer je vodil projekte s področja jedrske tehnike v NEK in projekte v Termoelektrarni Brestanica (TEB). Leta 1999 se je zaposlil v TEB kot vodja razvoja in hkrati kot vodja projekta gradnje 2 x 114 MW plinskih turbin. Po uspešno končanem projektu je leta 2001 za kratek čas prevzel vodenje tehničnega sektorja, leta 2002 pa je postal direktor TEB. Leta 2004 je v okviru HSE prevzel vodenje projekta gradnje verige HE na spodnji Savi, leta 2008 pa postal direktor družbe HESS.

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je več kot 20 let ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko. Leta 2009 je ustanovila podjetje Prosperia, specialista za napredna srečanja na stičiščih energetike, ki ga tudi vodi. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji. Na področju energetike je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja, programu Phare. Predtem je več let kot pravna svetovalka delovala v gospodarstvu. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno področje. Je tudi izkušena mediatorka pri reševanju gospodarskih in civilnih sporov ter je v zadnjem desetletju pomagala rešiti spore v več kot 200 primerih.

Marjan Eberlinc,
Plinovodi

Marjan Eberlinc je direktor družbe Plinovodi d.o.o. Rodil se je leta 1953 v Trbovljah, kjer je preživel precejšen del svojega življenja. Po končani srednji šoli, leta 1972, se je vpisal na Fakulteto za strojništvo, kjer je leta 1976 tudi diplomiral. Po študiju se je zaposlil v inženirski družbi Rudis, kjer je bil zaposlen na vodilnih delovnih mestih in delal na področju energetskih projektov doma in v tujini. Januarja 2000 je v družbi Geoplin prevzel mesto direktorja tehničnega sektorja. V letu 2003 je postal namestnik glavnega direktorja in član uprave. Od januarja 2005, ko je družba Geoplin ustanovila hčerinsko podjetje, ki je slovenski sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, je direktor družbe Geoplin plinovodi d.o.o., oziroma leta 2011 preimenovane v družbo Plinovodi, d.o.o., kjer je bil v letu 2019 imenovan za glavnega direktorja za naslednje mandatno obdobje. Od leta 2010 je predsednik Energetske zbornice Slovenije. Je poročen in oče dveh otrok.

Blaž Košorok,
MzI

Po končani Poljanski gimnaziji je Blaž Košorok končal študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti. Že med študijem in po njem je pridobival mednarodne izkušnje na pravnem področju, saj je opravljal pripravništvo v dunajski odvetniški pisarni Brandstetter, Politzer&Pritz. Po končani pravni fakulteti se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni Košorok. Pri svojem delu se je pretežni del ukvarjal z gospodarskim pravom, v večini primerov s tujimi gospodarskimi družbami. V želji po spoznavanju načina dela v drugih odvetniških pisarnah, je odvetniško kandidaturo opravil pri ljubljanskemu odvetniku Andreju Stanovniku. Na povabilo nadzornega sveta družbe TE-TOL d.o.o. leta 2005 prevzame vodenje družbe, in sicer najprej kot v.d. direktorja družbe, nato pa še polni 5-letni mandat kot direktor te družbe. Zaradi strokovnih referenc in komplementarnega znanja je bil član upravnih odborov strokovnih združenj na področju energetike, v letih 2007-2009 pa član NS Slovenskih železnic, Hidroelektrarn na spodnji Savi d.o.o. ter Opere in baleta v Ljubljani. Jeseni leta 2012 ga Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. imenuje za generalnega direktorja. Obdobje mandata v družbi HSE so zaznamovale številne preizkušnje, še posebej na finančnem področju, saj je bilo potrebno zagotoviti zaprtje finančne konstrukcije za največji energetski projekt Blok6 Termoelektrarne Šoštanj (sprejem zakona o državnem poroštvu, pogajanja z mednarodnimi bančnimi ustanovami EIB, EBRD, itd.) ter začeti celovito kadrovsko in finančno reorganizacijo družb v skupini HSE (projekt združevanja poslovnih procesov), s poudarkom na družbi Premogovnik Velenje d.d. Po končanem mandatu generalnega direktorja HSE na povabilo Igorja Akrapoviča nadaljuje, kot COO, svojo poslovno pot v družbi Akrapovič d.d.. Po odhodu iz družbe Akrapovič d.d. je kot kozultant delal v švicarski družbi Energygor AG. Od začetka leta 2020 pa je bil zaposlen v družbi ELES d.o.o..

mag. Aleksander Mervar,
ELES

Direktor družbe ELES, d. o. o., je v šestih letih podjetje pripeljal do najbolj inovativnih projektov na slovenskem in mednarodnem področju, po kakovosti in uspešnosti izvedbe naše dejavnosti, pa smo uvrščeni v sam mednarodni vrh. Ne le, da s poslovanji v zadnjih letih dosega mednarodno zavidljive rezultate, pripeljal je tudi največ evropskih in drugih nepovratnih sredstev od vseh gospodarskih družb s področja energetike v Sloveniji.  Znanja s področja vodenja, upravljanja, financ, računovodstva in proizvodnih procesov si je pridobil kot diplomiran ekonomist na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in kasneje kot magister menedžmenta na Fakulteti za management v Kopru. Kot zaposlen na vodilnih mestih v več velikih družbah, kot so Strojna tovarna Trbovlje, Strojegradnja, d. d., Trbovlje, Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o., Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o., Termoelektrarna toplarna Ljubljana, ima veliko praktičnih izkušenj in kompetenc na področju vodenja velikih družb, kriznega menedžmenta, strateškega načrtovanja, kakor tudi tehničnih znanj; poznavanje tehnike in tehnologije s področja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, toplotne energije in zemeljskega plina, poznavanje tehnike in tehnologije v strojno-predelovalni industriji, lesni industriji in rudarstvu. Med letoma 2006 in 2008 je bil član kolektivne dvočlanske uprave v skupini Istrabenz Gorenje v Novi Gorici. Skupaj z dr. Robertom Golobom sta leta 2006 v sodelovanju z vodstvom GEN, ustanovila GEN-I. Pred zaposlitvijo v ELES-u pa je bil samostojni svetovalec v podjetju Biodom 27, d. o. o., v Kozini. V letih od 2001 do 2005 je bil predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije. Od leta 2002 do 2005 je bil član predsedstva WEC za JV Evropo. V letu 2001 je bil podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi, kar pet let podpredsednik NS SOD, d. d., ki se je v zadnjem letu njegovega članstva preoblikoval v SDH, predsednik NS Stelkom, d. o. o., od leta 2013 je član NS KAD, d. d., predsednik kadrovske komisije NS KAD, podpredsednik akreditacijske komisije NS KAD, član revizijske komisije NS KAD, d. d., od septembra 2019 je član NS Slovenske železnice, d.o.o. in predsednik revizijske komisije NS SŽ, je tudi član NS Stelkom, d.o.o. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

mag. Stojan Nikolić,
HSE

Type the text here Damir Opsenica, Iskratel Damirjeve najbolj pomembne delovne izkušnje temeljijo predvsem na delu s strankami, razumevanju sodobnih komunikacij, ter njihovih poslovnih koristi. V zadnjem desetletju je pri Ericssonom delal na razvoju oblačnih digitalizacijskih konceptov in novih komunikacij

Martin Novšak, MBA, GEN energija

Dolgoletni vodilni delavec Nuklearne elektrarne Krško, velik poznavalec slovenskega elektroenergetskega ustroja in proizvodnih zmogljivosti ter generalni direktor družbe GEN energija Novšak je leta 1982 končal šolanje na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru, smer elektrotehnika, industrijska elektronika. Leta 1992 je v centru na Brdu uspešno končal študij MBA, program Executive management development. Takoj po končanem študiju se je zaposlil v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), kjer se je izšolal za operaterja v kontrolni sobi in bil vodja proizvodnje. Med drugim je vodil tudi vzpostavljanje organizacije inženiringa. Skupaj s sodelavci je izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter mnogo drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj. V obdobju od 2006 do 2016 je bil namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, d.o.o. V aprilu 2020 je sprejel štiriletni mandat generalnega direktorja družbe GEN energija d.o.o. za obdobje 2020 – 2024, ki ga bo nastopil v juliju tega leta.

Damir Opsenica,
Iskratel

Damirjeve najbolj pomembne delovne izkušnje temeljijo predvsem na delu s strankami, razumevanju sodobnih komunikacij, ter njihovih poslovnih koristi. V zadnjem desetletju je pri Ericssonom delal na razvoju oblačnih digitalizacijskih konceptov in novih komunikacijskih storitev, ter na prvih implementacijah nove generacije komunikacij 5G. Z Iskratelom je dobil odlično priložnost za spoznavanje in razumevanje novega nivoja telekomunikacijske industrije in s tem soustvarjanja uspeha komunikacijskih konceptov 5G.

mag. Hrvoje Teo Oršanič,
Zavod RS za varstvo narave

Teo Hrvoje Oršanič je magister naravoslovnih znanosti s področja varstva naravnih vrednot in se z odnosom družbe do narave ukvarja vse od študentskih let. Prvih deset let je služboval v gospodarstvu, sedaj pa dela v javnem sektorju. Sprva na Zavodu za gozdove, kasneje je bil skoraj dva mandata direktor Kozjanskega parka in sedaj je tretje leto direktor Zavoda RS za varstvo narave. »Varstvo narave je zahtevno delo, ki zahteva celega človeka, bistvo naravovarstva pa je v povezovanju in sodelovanju, saj varstvo narave posega tako na področje gospodarstva, turizma, kmetijstva, šolstva. Sega tudi na področje kulture in sociale«. Varstvo narave je predvsem delo z ljudmi. Tudi njegov privaten čas je namenjen naravi - v prostem času je naravoslovni in krajinski fotograf, znan po številnih razstavah doma in v tujini. Svoj čas pa namenja tudi rekreaciji.

dr. Dejan Paravan,
GEN-I

Aktivni sooblikovalec tržnega dogajanja v Sloveniji in priznani strokovnjak s področja prodaje električne energije končnim odjemalcem je poklicno pot začel leta 1999 kot raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 tudi doktoriral s področja obvladovanja srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu električne energije. Med študijem je pridobival dragocene izkušnje med drugim na inštitutu podjetja Siemens AG v nemškem Erlangnu in v podjetju Decision Systems International, v Atlanti, ZDA. Po pridobitvi doktorata se je zaposlil v podjetju Istrabenz energetski sistemi, d.o.o. in opravljal različne funkcije v podjetjih v okviru te poslovne skupine in se posvetil predvsem razvoju dejavnosti prodaje električne energije končnim odjemalcem. Bil je direktor družbe IG Prodaja, d.o.o., član uprave družbe Austrian Power Vertriebs GmbH na Dunaju in direktor družbe Istrabenz-Gorenje, d.o.o. Ob preoblikovanju družbe GEN-I v letu 2006 je bil imenovan v upravo kot član, odgovoren za prodajo električne energije, odkup energije od proizvajalcev SPTE in OVE ter razvoj in operativno vodenje prodajnega stebra družbe. Novembra 2011 je uspešno končal mandat ter sprejel funkcijo izvršnega direktorja za dobavo električne energije. Je član uprave GEN-I Zagreb d.o.o. in direktor GEN-I Vienna GmBH in GEN-I Milano Srl. Kot predsednik študijskega komiteja C5 deluje v slovenski in mednarodni organizaciji elektroenergetikov CIGRE.

dr. Rajko Pirnat,
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Rajko Pirnat se je rodil leta 1951 v Ljubljani, leta 1974 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pravosodni izpit je opravil leta 1976, magister prava je postal leta 1985 (Pravna fakulteta v Ljubljani) in doktor pravnih znanosti leta 1989 (Pravna fakulteta v Ljubljani). Asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani je postal leta 1975, docent 1989., izredni profesor 1995 in redni profesor leta 2002. Predava predmete s področja upravnopravnih znanosti. V letih 1990–1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo. Z energetskim pravom se ukvarja od leta 1994 in je v tem času sodeloval pri pripravi veljavnega Energetskega zakona in večine njegovih sprememb, sodeloval pa je tudi pri večjem številu raziskav s tega področja. Je predsednik Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU).

mag. Andrej Ribič,
Elektro Ljubljana, GIZ DEE

Mag. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana, že deseto leto vodi podjetje, ki upravlja največje distribucijsko omrežje v državi. Po pridobitvi naziva diplomirani inženir elektrotehnike je šolanje nadaljeval na magistrskem študiju menedžmenta za področje energetike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z več kot 30 leti izkušenj je kot odličen poznavalec energetike večinoma deloval na vodstvenih položajih. Poklicno pot je začel na Elektru Slovenija kot inženir za prenos podatkov, kjer je kasneje prevzel vodenje službe za relejno zaščito in službe za sekundarne sisteme. Po krajšem obdobju na mestu direktorja projektov v družbi Siemens je leta 2006 prevzel mesto izvršnega direktorja v podjetju Istrabenz Gorenje Inženiring, kjer je bil decembra 2008 imenovan na položaj svetovalca direktorja. Za seboj ima številne uspešne projekte v tujini. Je prejemnik več uglednih mednarodnih priznanj za uspešno vodenje družbe Elektro Ljubljana. Kot strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami je vodil nadzorne svete več slovenskih energetskih družb. V letu 2019 je prevzel predsedovanje skupščine GIZ distribucije električne energije. Mag. Andrej Ribič je predsednik Kajakaške zveze Slovenije, član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije in tudi potapljaški inštruktor.

mag. Ana Stanič,
odvetnica, E&A Law
LLM (Canteb), LLB, B. Commerce, MCIArb

Ana Stanič, direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzi v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem, že več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu. Ana je specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Svetovala je pri pripravi koncesijskih pogodb za velike infrastrukturne projekte, pogodb o tranzitu plina in posojilnih pogodb ter pri restrukturiranju in privatizaciji energetskih podjetij po svetu. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter klimatskimi spremembami. Redno zastopa stranke v mednarodnih trgovinskih arbitražah, investicijskih arbitražah ter pred sodiščem EU. Ana ima magisterij iz prava z univerze v Cambridgeu ter diplomi iz financ in bančništva ter prava z univerze v Novem Južnem Walesu v Avstraliji.

mag. Andrej Vizjak,
MOP

Mag. Andrej Vizjak, rojen 6. avgusta 1964, je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplomski stopnji in leta 1994 pridobil naziv magister elektrotehnike. V letu 2006 mu je bila podeljena licenca za člana nadzornih svetov. Svojo poklicno pot je začel v tovarni Litostroj v Ljubljani, nadaljeval pa na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je sodeloval pri razvojnoraziskovalnih projektih za računalniško avtomatizacijo industrijskih procesov za potrebe tovarne celuloze in papirja Videm - Krško. Leta 1994 se je kot inšpektor za delo zaposlil na republiškem inšpektoratu za delo v območni enoti Krško. V letu 2000 je bil imenovan za državnega sekretarja za zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Tega leta je uspešno kandidiral na volitvah v Državni zbor in postal vodja poslanske skupine SDS. Dve leti pozneje je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana občine Brežice. Leta 2004 je bil znova izvoljen za poslanca Državnega zbora. V času prve vlade Janeza Janše (2004–2008) je bil minister za gospodarstvo, v času druge vlade Janeza Janše pa minister za delo, družino in socialne zadeve. V letih 2008–2011 in 2012–2014 je bil poslanec v Državnem zboru. V letu 2014 se je zaposlil v HESS, kjer je prevzel vodenje službe za investicije in razvoj. Od leta 2015 je bil poleg tega tudi direktor podjetja Partner, d. o. o.

     Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Pokrovitelji:

Partner:

Medijski partner:Podporniki: