Govorci

 

mag. Tanja Bolte,
MOP

Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, je diplomirala s področja kemijske tehnologije ter kasneje uspešno zaključila magisterij Tehniškega varstva okolja. Ves čas se je aktivno ukvarjala s področjem ekologije, najprej na Agencije RS za okolje, kjer je kar nekaj let vodila sektor za kakovost zraka. Nato je prevzela mesto namestnice generalnega direktorja Direktorata za okolje. V letu 2014 pa je bila imenovana za generalno direktorico direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Je predsednica Nadzornega odbora Eko sklada in podpredsednica Nadzornega sveta Infra, d.o.o. Pokriva širok spekter vsebin, od zraka, odpadkov, narave, podnebnih sprememb in ostalih pomembnih vsebin, ki pokrivajo področje okolja. Verjame v pozitivno energijo in v timsko delo, ki lahko privede do pozitivnih rešitev na področju okolja.

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je strokovnjakinja na področju energetike, ustvarjalka in voditeljica naprednih dogodkov ter predavateljica. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo. Sodelovala je pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja: program Phare (2000–2001). Na Okrožnem in Višjem sodišču v Ljubljani je kot mediatorka od leta 2011 posredovala v več kot 200 gospodarskih in civilnih sporih. Mojca je ustanoviteljica in direktorica družbe Prosperia, ki s številnimi strokovnimi dogodki, omizji in delavnicami že 10 let prenaša nova znanja, podpira inovativnost ter soustvarja napredne skupnosti na področju energetike. Verjame v inovativni in razvojni potencial vsakega posameznika ter organizacij in sprožilno moč dogodkov.

dr. Matjaž Eberlinc,
Holding Slovenske elektrarne

Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje v družbi HSE, ima bogate raziskovalne in vodstvene izkušnje. Med podiplomskim študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je imel status mladega raziskovalce iz gospodarstva. Leta 2009 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo s področja Energetskega strojništva, z naslovom "Hibridni turbinski stroj s sestavljenim pretočnim poljem". Rezultati njegovega raziskovalnega dela se kažejo v avtorstvu patentov ter v objavah prispevkov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter v predstavitvah na domačih in mednarodnih konferencah. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije mu je podelil nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za inovativni izdelek.
Od leta 2011 je zaposlen v družbi HSE, sprva v sektorju raziskav in razvoja kot pomočnik izvršnega direktorja, kjer je spremljal investicije skupine HSE, raziskave in razvoj tehnologij doma in v tujini. Bil je predsednik nadzornih svetov družb SENG in TET. V letu 2014 in 2015 je opravljal funkcijo direktorja TEŠ d.o.o. V letu 2015 se je vrnil v družbo HSE na funkcijo pomočnik direktorja sektorja proizvodnje. Zdaj je izvršni direktor sektorja proizvodnje, kjer pokriva področje proizvodnje električne in toplotne energije ter investicij v skupini HSE. Je vodja projekta implementacije SAP modula PM v štiri družbe skupine HSE in sponzor projekta nadgradnje programske opreme ABB centrov vodenja HSE/DEM.

dr. Robert Golob,
GEN-I

Dr. Robert Golobje diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko leta 1989, magistriral tri leta pozneje, doktorski naziv pa pridobil leta 1994. Po končanem doktoratu je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti, leta 1997 pa je postal docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1998 je bil imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike; med letoma 1999 in 2002 je opravljal naloge državnega sekretarja za energetiko in sodeloval pri nastajanju ključnih zakonov iz energetike. Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja EES. Vodil je številne temeljnoraziskovalne in industrijsko-aplikativne projekte za potrebe Elektrogospodarstva Slovenije. Leta 2002 je ustanovil in postal direktor podjetja Istrabenz Gorenje (zdaj IG energetski sistemi). Dr. Robert Golob je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V GEN-I, d.o.o., pa opravlja funkcijo predsednika uprave družbe.

mag. Duška Godina,
Agencija za energijo

Mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo, je svojo poklicno pot začela leta 1997 na Višjem sodišču v Mariboru, leta 2000 pa se je zaposlila kot vodja službe za pravne in splošne zadeve na Javnem skladu za razvoj malega gospodarstva. V Agenciji za energijo, ki je nacionalni regulativni organ republike Slovenije na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom, je zaposlena od leta 2005. Skoraj ves čas zaposlitve v agenciji je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Na podlagi analiz delovanja in razmer na energetskih trgih je z dajanjem pobud in iskanjem rešitev ves čas dejavno sodelovala pri kreiranju in izvajanju energetske politike in oblikovanju slovenske energetske zakonodaje ter tako pripomogla k razvoju odprtega in konkurenčnega trga z energijo.

Alenka Loose,
Mestna občina Ljubljana

Alenka Loose, Energetska upravljavka MOL, univ.dipl.ing. metalurgije. Dosedanje zaposlitve: Inštitut Jožef Stefan, Oddelek za reaktorsko fiziko, 1984-1993; Agencija za radioaktivne odpadke, 1993-2000; od 2000 zaposlena na Mestni občini Ljubljana in od leta 2013 na delovnem mestu energetske upravljavke MOL.

mag. Aleksander Mervar,
Eles

Z oktobrom 2013 je prevzel vodenje družbe ELES, d.o.o., pred tem je bil namestnik glavnega direktorja družbe ELES, d.o.o.. V petih letih je ELES pripeljal do najbolj inovativnih projektov v naši in mednarodni regiji, po kvaliteti in uspešnosti izvedbe naše dejavnosti, pa smo uvrščeni v sam mednarodni vrh. Ne le, da s poslovanji v zadnjih letih dosega mednarodno zavidljive rezultate, pripeljal je tudi največ evropskih sredstev od vseh gospodarskih družb v Sloveniji.
Znanja s področja vodenja, upravljanja, financ, računovodstva, proizvodnih procesov si je pridobil kot diplomiran ekonomist na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in kasneje kot specialist managementa na Fakulteti za management v Kopru. Kot zaposlen na mestu direktorja sektorja in namestnika glavnega direktorja v več velikih družbah Strojegradnja d.d. Trbovlje, Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Termoelektrarna toplarna Ljubljana ima veliko praktičnih izkušenj in kompetenc na področju vodenja velikih družb, kriznega managementa, strateškega planiranja, kakor tudi tehničnih znanj; poznavanje tehnike in tehnologije s področja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, toplotne energije in zemeljskega plina, poznavanje tehnike in tehnologije v strojno-predelovalni industriji, lesni industriji in rudarstvu. Med letoma 2006 in 2008 je bil član kolektivne dvočlanske uprave v skupini Istrabenz Gorenje v Novi Gorici. Pred zaposlitvijo v ELES-u pa je bil samostojni svetovalec v podjetju Biodom 27 d.o.o. v Kozini. V letih 2001 – 2005 je bil predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije. Od 2002 – 2005 je bil član predsedstva WEC za JV Evropo. V letu 2001 je bil podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, podpredsednik NS SOD d.d., predsednik NS Stelkom d.o.o., podpredsednik NS SOD d.d., član NS KAD d.d., predsednik revizijske komisije NS SOD d.d., član revizijske komisije NS KAD d.d.. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

dr. Peter Novak,
Energotech

Dr. Peter Novak se je rodil 27. aprila 1937 v Novem mestu. Diplomiral je leta 1961 na Fakulteti za strojništvo (FS) Univerze v Ljubljani. Doktorski naziv tehniških znanosti si je pridobil leta 1975 na strojni fakulteti v Beogradu. Njegovo raziskovalno področje obsega prenos toplote in snovi v stavbah in napravah v stavbi, sončno energijo, planiranje energetike, tehniko za okolje. Aktiven je na številnih strokovnih področjih, kot so: ogrevalne in klimatizacijske naprave, daljinsko ogrevanje, naprave za uporabo obnovljivih virov energije, energetska politika, varstvo in izboljšanje človekovega okolja, usklajeni ekonomski in socialni razvoj. Je upokojeni redni profesor za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo; obnovljive vire energije in varstvo okolja, gradbene inštalacije, energijo in okolje. Je direktor Inštituta za visoke tehnologije in sisteme, d. o. o, Novo mesto, 2007 – (po položaju) in dekan Fakultete za visoke tehnologije in sisteme v Novem mestu, 2007 - zaslužni član ASHRAE (Ameriško društvo inženirjev za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo), častni član IIR (Mednarodnega inštituta za hlajenje), zaslužni član ZITS, častni član SLOSE, častni član SITHOK. Je član in podpredsednik Znanstvenega sveta Evropske okoljske agencije, København, 2009. Bil je tudi član Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije (1993–2010). V svoji bogati karieri je objavil več kot 300 del in referatov na kongresih, 25 projektov, 28 konstrukcij, 91 raziskovalnih poročil, 18 doktoratov, 27 magisterijev, 100 strokovnih diplom, 345 univerzitetnih diplom. Bibliografija od leta 1990 v Cobissu pod št. 00956.

Martin Novšak,
GEN energija

Dolgoletni vodilni delavec Nuklearne elektrarne Krško, velik poznavalec slovenskega elektroenergetskega ustroja in proizvodnih zmogljivosti ter generalni direktor družbe GEN energija Novšak je leta 1982 končal šolanje na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru, smer elektrotehnika, industrijska elektronika. Leta 1992 je v centru na Brdu uspešno končal študij MBA, program Executive management development. Takoj po končanem študiju se je zaposlil v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), kjer se je izšolal za operaterja v kontrolni sobi in bil vodja proizvodnje. Med drugim je vodil tudi vzpostavljanje organizacije inženiringa. Skupaj s sodelavci je izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter mnogo drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj. V obdobju od 2006 do 2016 je bil namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, d.o.o. Julija 2005 je sprejel petletni mandat direktorja družbe GEN energija, d.o.o., in ga leta 2015 nastopil tretjič. Je oče treh otrok in skupaj z ženo Moniko živi na Logu pri Boštanju.

Uroš Podgoršek,
ELES

Uroš Podgoršek v podjetju ELES d.o.o. opravlja delo v Področju za obratovanje sistema. V sklopu Službe za relacije s trgom je aktivno vpet v operativne procese, ki se izvajajo za zagotavljanje normalnega obratovanja z vidika nadzorovanja in usklajevanja čezmejnega trgovanja. Je član različnih mednarodnih skupin, kjer se ukvarjajo z implementacijo zahtev mrežnih kodeksov vezanih na razvoj trga z električno energijo. V preteklosti je sodeloval pri pripravi in implementaciji spajanja trgov za dan vnaprej na vseh slovenskih mejah, trenutno pa vodi implementacijo projekta XBID, ki bo omogočal sprotno trgovanje z električno energijo znotraj dneva. Poleg tega je tudi član ekipe Elesovih strokovnjakov, ki se ukvarja z iskanjem rešitev na izzive, ki nam jih prinaša prehod na množično e-mobilnost.

mag. Borut Rajer,
Borzen

Mag. Borut Rajer je direktor energetskega področja pri družbi Borzen, d.o.o., slovenskemu operaterju trga z elektriko. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja (“market operations”), na področju obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije pa predvsem aktivnosti Centra za podpore, operativnega izvajalca podpornih shem za OVE in SPTE v Sloveniji. Druge aktivnosti vključujejo analizo energetskih trgov, spajanje trgov z elektriko ter področje potrdil o izvoru. Med glavnimi projekti v preteklosti izpostavlja vzpostavitev Registra potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji ter projekt spajanja trgov elektrike med Slovenijo in Italijo. Sodeloval je tudi v več slovenskih in mednarodnih delovnih skupinah (ERGEG ERI Central South Initiative, slovenski RECS nacionalni komite, CIGRE-CIRED ŠK C5 (tajnik), EURELECTRIC TF Market Design for RES Integration, WG Energy Efficiency in WG Renewables, Statistični Urad RS, BSP Member's Chamber & Markets Committee SI), od januarja 2018 je član upravnega odbora EuroPEX, združenja evropskih energetskih borz, kjer je bil prej 4 leta vodja delovne skupine za okoljske trge. Več let kot gostujoči predavatelj predava na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Ekonomika energetike.

Dr. Rusbeh Rezania,
Wien Energie GmbH

Rusbeh Rezania je doktoriral na dunajski Univerzi za tehnologijo s področja energetske ekonomike na temo sistematičnega pristopa k integraciji e-mobilnosti v energetski system. Od leta 2013 je zaposlen pri Wien Energie GmbH. Na začetku je deloval kot strokovnjak za razvoj, sedaj pa je vodja oddelka za razvoj in upravljanje infrastrkcture in odgovoren za razvoj in zagon alternativnih tehnologij za pridobivanje toplote za sisteme daljinskega ogrevanja.

dr. Ivan Šmon, MBA,
Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil na distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje. Dr. Ivan Šmon, MBA, je član upravnega odbora direktorjev Eurelectric, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja) in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenija.

mag. Hinko Šolinc,
Direktorat za energijo

Mag. Hinko Šolinc je po izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnike. Najprej je bil kot mladi raziskovalec zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Po krajšem skoku v industrijo je z delom nadaljeval na Institutu Jožef Stefan, kjer se je srečal z obnovljivimi viri in učinkovito rabo energije. Po nekajletnih izkušnjah na Inštitutu ga je pot zanesla v državno upravo. Pet let je bil zaposlen na Direktoratu za energijo, kjer je njegovo delovno področje obsegalo predvsem proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje. Kot vodja Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije je svojo kariero nadaljeval v okviru ministrstva, pristojnega za energijo. Od leta 2015 je zasedal mesto direktorja Eko sklada. Novembra 2018 ga je Vlada RS imenovala za v. d. direktorja Direktorata za energijo

dr. Tomislav Tkalec,
Focus, društvo za sonaraven razvoj

V Focusu, društvu za sonaraven razvoj, je zaposlen od leta 2011. Opravlja delo strokovnega sodelavca in vodje projektov. Ukvarja se s temami kot so energetska tranzicija, demokratizacija energetskega sektorja, spodbujanje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, energetska revščina, skupnostni energetski projekti ter politična ekologija. Ima doktorat iz varstva okolja, ki ga je pridobil na Univerzi v Ljubljani.

dr. Marko Topič, 
Fakulteta za elektrotehniko, UL

Dr. Marko Topič, univ. dipl. inž. el., je vodilni mednarodno priznan strokovnjak s področja fotovoltaike, ki se že več kot petindvajset let osredotoča na raziskave s področja fotovoltaike. Je nosilec številnih funkcij, med drugim je predsednik skupščine Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko ter predsednik Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko. Zaposlen je kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je predstojnik Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko. Je strasten jadralec in tako tudi pri rekreaciji izkorišča obnovljive vire.

mag. Rok Vodnik,
Petrol

Član uprave Petrol, d. d., Ljubljana odgovoren za področje energetike, veleprodaje, marketing in trgovsko blago. Od leta 2014 odgovoren za področje prodaje, energetike in okolja, trgovanje z energenti. V tem času je tudi predsednik upravnega odbora Petrol Bonus Podgorica v Črni gori, mešana družba med družbo Petrol, d. d., in Montenegrobonus, d. o. o. (Petrol Crna Gora MNE) : ureditev medsebojnih odnosov med družbeniki, postavitev temeljev za nadaljnji, samostojen razvoj Petrola v Črni gori. Leta 2013 – predsednik nadzornega sveta družbe Intrade Energija, d. d., Sarajevo, BiH. V obdobju 2002–2009 je bil v Kolektor Group, d. o. o., Idrija član upravnega odbora; izvršni direktor, odgovoren za komercialno področje (prodaja, nabava, logistika); pred tem v obdobju 1999–2002 direktor trgovskega podjetja Comtrade USA, Pittsburgh, Pensilvanija, in proizvodnega podjetja TKI INC., Fountain Inn, v Južni Karolini ter član skupine Kolektor Group.

    Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Veliki pokrovitelj:

Pokrivitelj:

Medijski partner:Podporniki: